نویسنده = ������������������� ����������
سنجش ظرفیت اجتماعی در پذیرش اصول رشد هوشمند در نواحی شهری (مطالعۀ موردی: کاشان)

دوره 7، شماره 2، تیر 1398، صفحه 239-264

10.22059/jurbangeo.2019.226756.668

اسماغیل علی‌اکبری؛ محسن شاطریان؛ فاطمه شیخ‌زاده