نویسنده = ������������������ ����������
ارائة الگوی منطقه‌بندی شهری بهینه در ایران (نمونة موردی: شهر رشت)

دوره 9، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 933-955

10.22059/jurbangeo.2021.320159.1475

ربابه محمدزاده؛ اسماعیل آقائی زاده؛ روح اله اوجی