نویسنده = ���������� ���������� ���������� ������
سنجش میزان سلامت سکونتگاه‌های شهری با تأکید بر نظریه شهر سالم مطالعه موردی: شهر نورآباد

دوره 11، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 233-255

10.22059/jurbangeo.2022.334746.1623

محمد حسن یزدانی؛ رضا هاشمی معصوم آباد؛ کامران دولتیاریان