نویسنده = زادولی، فاطمه
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی مؤلفه‌های تأثیرگذار بر گسترۀ فقر شهری (مطالعۀ موردی: محلۀ آخماقیۀ تبریز)

دوره 6، شماره 1، بهار 1397، صفحه 91-111

10.22059/jurbangeo.2018.232073.709

شهریور روستایی؛ اکبر اصغری زمانی؛ فاطمه زادولی