نویسنده = فرجی، امین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی سیاست های نوسازی بافت فرسودۀ شهری (مورد مطالعه: شهر کرج)

دوره 5، شماره 1، بهار 1396، صفحه 53-70

10.22059/jurbangeo.2017.63063

امین فرجی؛ محمد میره ای؛ کاترین شارقی