نویسنده = شیخ‌زاده، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. سنجش ظرفیت اجتماعی در پذیرش اصول رشد هوشمند در نواحی شهری (مطالعۀ موردی: کاشان)

دوره 7، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 239-264

10.22059/jurbangeo.2019.226756.668

اسماغیل علی‌اکبری؛ محسن شاطریان؛ فاطمه شیخ‌زاده