نویسنده = امانی، خبات
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی ژئومورفولوژیکی تناسب زمین برای گسترش کالبدی شهر سنندج با اعمال مناطق ممنوعه

دوره 5، شماره 1، بهار 1396، صفحه 127-145

10.22059/jurbangeo.2017.63213

هادی نیری؛ ممند سالاری؛ حمید گنجائیان؛ خبات امانی