نویسنده = ������������������ ��������
تحلیل فضایی-زمانی فرم شهری در کلان‌شهرهای ایران

دوره 9، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 487-506

10.22059/jurbangeo.2021.318936.1460

حسین منصوریان؛ مریم نقدی زادگان جهرمی؛ زینت گومه


پویایی فضایی - زمانی نظام شهری ایران (1390-1335)

دوره 1، شماره 1، دی 1392، صفحه 21-42

10.22059/jurbangeo.2013.50550

فرانک سیف الدینی؛ حسین منصوریان؛ احمد پوراحمد؛ روشنک درویش زاده