دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

پژوهشی - کاربردی

سنجش درون استانی عوامل موثر بر ارتقاء کیفیت زندگی در شهرهای میانی و کوچک(نمونه مطالعاتی: شهر قزوین و ضیاءآباد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1401

10.22059/jurbangeo.2022.340473.1676

آرمین اسلامی؛ محمد صالح شکوهی بیدهندی؛ سمانه جلیلی صدرآباد


تعیین شاخص های برندسازی منظر در دو سطح ابعاد و مولفه ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1401

10.22059/jurbangeo.2022.344082.1703

صدیقه سلیمانی شیجانی؛ محمدرضا بمانیان؛ مجتبی رفیعیان؛ منصور یگانه


لسازی ساختاری تأثیرعوامل زمینهای در توسعه حملونقل فعال در دوران اپیدمی کرونا در شهر دورود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1401

10.22059/jurbangeo.2023.346968.1725

یونس غلامی؛ ابراهیم مولوی؛ هنگامه دالوند


کاوش الگوهای پرتکرار فضایی فعالیتهای شهری مورد مطالعه: بانکها و موسسات مالی و اعتباری شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 دی 1401

10.22059/jurbangeo.2023.347390.1727

حسنعلی فرجی سبکبار


تبیین نقش سرمایه اجتماعی در تحقق تاب آوری اجتماعی در دوران پاندمی کرونا (مطالعه ای در کلان شهر اهواز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1401

10.22059/jurbangeo.2023.350662.1752

هادی علیزاده؛ مریم محمودی برام


شناسایی تعارض کاربری‌ها‌ برمبنای مدل تناسب اراضی در مجموعه شهری مشهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 بهمن 1401

10.22059/jurbangeo.2023.349094.1738

حسین اقاجانی؛ فرناز سرکاری


بررسی تاثیر رشد هوشمند بر کیفیت زندگی (مطالعه موردی: منطقه 8 شهرداری مشهد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 بهمن 1401

10.22059/jurbangeo.2023.350501.1750

فاطمه افکاری فرزقی؛ روح الله اسدی؛ محمدرحیم رهنما


ارزیابی اثربخشی و کارایی فرایندهای مشارکت عمومی در تصمیم‌سازی‌های مدیریت شهری؛ بررسی تجربه پویش آرزوهای تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1401

10.22059/jurbangeo.2023.349739.1746

مرجان شرفی؛ مجتبی شیرخدائی


بررسی اثر تراکم جمعیت بر سلامت جسمانی و روانی شهروندان (مطالعه شهر مشهد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1401

10.22059/jurbangeo.2023.349246.1742

هادی حسینی


پژوهشی - بنیادی

گذر از گفتمان «پاسخگویی» به «محیط گرایی» در برنامه ریزی شهری، مبتنی برانعطاف پذیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1401

10.22059/jurbangeo.2023.354044.1779

تکتم حنایی؛ هادی فرهنگدوست


پژوهشی - کاربردی

تبیین مفهوم‌شناختی و ارائه الگوی دیپلماسی شهری در شبکه‌های شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1401

10.22059/jurbangeo.2023.354136.1781

مهسا امیری؛ احمد خلیلی؛ مجید مفیدی شمیرانی


پژوهشی - بنیادی

فراتحلیلی بر شناخت رویکرد امنیت غذایی در چارچوب اصول حکمروایی خوب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1402

10.22059/jurbangeo.2023.352435.1767

سیده شبناز اتحاد؛ جمیله توکلی نیا؛ محمد رحیم رهنما


سنجش اندرکنش مکانی ناشی از الگوی همجواری زیرساختی در شهر اهواز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1402

10.22059/jurbangeo.2023.353610.1778

مصطفی محمدی ده چشمه؛ محمد علی فیروزی؛ علیرضا پرویزیان


چیدمان فضا و پتانسیل هایی برای پیش بینی قابلیت پیاده روی و حرکت پیاده: تحلیل گراف خطی و بصری، محله جلفا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 خرداد 1402

10.22059/jurbangeo.2023.351426.1760

زهره شفیعیون؛ همایون نورائی؛ فائزه بهنامی فرد