دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

پژوهشی - کاربردی

1. تبیین رابطه سرمایه اجتماعی و سرزندگی محله های شهری مطالعه موردی: شهر اهواز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اردیبهشت 1400

10.22059/jurbangeo.2019.266185.974

بهار حبیبیان؛ حسین حاتمی نژاد؛ احمد پور احمد؛ کرامت الله زیاری


2. واکاوی نظم مکنون مدیریت قدرت در تولید متن/فضا از منظر گفتمان انتقادی(مورد پژوهی : محله اسلام آباد شهر زنجان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مرداد 1400

10.22059/jurbangeo.2021.320361.1477

ابوالفضل مشکینی؛ محسن احدنزادروشتی؛ سعید نجفی


3. تحلیل رویکردهای حاکم بر مدیریت شهری‏ مشهد درخصوص توانیابان‏ ومعلولان شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1400

10.22059/jurbangeo.2021.323258.1520

مصطفی امیرفخریان؛ نجمه غلامی؛ روح اله اسدی


4. تحلیلی بر تامین زیرساخت‌های اجتماعی پایدار در مقیاس محلی در راستای مدیریت پایدار‌ (مطالعه موردی: شهر یزد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1400

10.22059/jurbangeo.2021.321750.1500

عرفان حسن پور؛ بهنود برمایه ور؛ لیلا کوکبی


5. جایگاه مفهوم منفعت عمومی در فرایند شکل گیری مگامال: یک نظریه زمینه ای در خصوص تجربه ساکنین بافت های پیرامونی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1400

10.22059/jurbangeo.2021.324419.1528

نیره دیاریان؛ فرشاد نوریان


6. تحلیل و سطح بندی فضایی در سطح مناطق شهری برای دستیابی به گردشگری پایدار معیاره؛ مطالعه موردی: شهر اردبیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1400

10.22059/jurbangeo.2021.317702.1444

علی موحد؛ واحد آقایی؛ مسلم قاسمی


7. تبیین مفهوم عدالت فضایی در اجرای طرح‌های جامع شهری (نمونه موردی: شهر گلپایگان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1400

10.22059/jurbangeo.2021.320480.1478

اعظم افشارنیا؛ اسفندیار زبردست؛ مرتضی طلاچیان


9. تحلیل ارتباط بین پایداری اجتماعی و دلبستگی مکانی ساکنان بافت تاریخی شهر ارومیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1400

10.22059/jurbangeo.2021.312264.1387

هیوا اسدی؛ فریدون نقیبی؛ اصغر عابدینی


10. تحلیلی بر عوامل تاثیرگذار مشارکت آنلاین شهروندان با تاکید بر سرمایه اجتماعی(مطالعه موردی: شهر رشت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1400

10.22059/jurbangeo.2021.315699.1425

محمد اسکندری نوده؛ یاسر قلی پور؛ سلمان فیضی


11. ارائه الگوی منطقه ‎بندی شهری بهینه در ایران (نمونه موردی: شهر رشت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1400

10.22059/jurbangeo.2021.320159.1475

ربابه محمدزاده؛ اسماعیل آقائی زاده؛ روح اله اوجی


12. تحلیل تأثیرات همه گیری کرونا بر پایداری اجتماعی (نمونه موردی: محدوده بافت فرسوده ارومیه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1400

10.22059/jurbangeo.2021.322087.1503

اصغر عابدینی؛ هانیه حسنی؛ مونا جباری فرخی؛ رضا یگانه


13. تبیین نقش سازمان های غیردولتی در افزایش تاب آوری اجتماعی در برابر پاندمی کرونا(مطالعه موردی: شهر تبریز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1400

10.22059/jurbangeo.2021.322716.1510

حسین طهماسبی؛ محمدتقی حیدری؛ موسی واعظی؛ زهرا رسول زاده


14. ارزیابی موفقیت پیاده راه های شهری در جلب رضایت شهروندان، مقایسه تطبیقی پیاده راه های حافظیه و ارم شهر شیراز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1400

10.22059/jurbangeo.2021.328495.1565

احسان حیدرزاده؛ محمدرضا حقی


15. تحلیل و ارزیابی همبستگی های فضایی-کارکردی خدمات عمومی در شهر یزد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1400

10.22059/jurbangeo.2021.330194.1581

حجت اله رحیمی؛ حسن رحیمی


17. آسیب‌شناسی مدیریت یکپارچه شهری با تأکید بر نقش زیرساخت داده‌های مکانی (نمونه موردی: شهر سنندج)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 دی 1400

10.22059/jurbangeo.2022.329758.1575

کیومرث حبیبی؛ سید محمد قانع زاده