نویسنده = حسینی سیاه گلی، مهناز
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل آماری ابعاد توسعۀ پایدار شهری در شهر ارومیه

دوره 3، شماره 1، بهار 1394، صفحه 19-31

10.22059/jurbangeo.2015.54437

عامر نیک پور؛ هادی علیزاده؛ مهناز حسینی سیاه گلی