کلیدواژه‌ها = بافت فرسوده
بررسی سیاست های نوسازی بافت فرسودۀ شهری (مورد مطالعه: شهر کرج)

دوره 5، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 53-70

10.22059/jurbangeo.2017.63063

امین فرجی؛ محمد میره ای؛ کاترین شارقی