دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، دی 1392، صفحه 1-129 
پویایی فضایی - زمانی نظام شهری ایران (1390-1335)

صفحه 21-42

10.22059/jurbangeo.2013.50550

فرانک سیف الدینی؛ حسین منصوریان؛ احمد پوراحمد؛ روشنک درویش زاده


پژوهشی - کاربردی

ارزیابی میزان آگاهی‌های عمومی شهروندان پیرانشهر از حقوق شهروندی و قوانین شهری

صفحه 59-77

10.22059/jurbangeo.2013.50552

کرامت الله زیاری؛ عبداله شیخی؛ مرضیه باقرعطاران؛ دیمن کاشفی دوست