نویسنده = مریم جعفری مهرآبادی
تحلیلی بر سرزندگی شبانۀ شهری در شهر رشت

دوره 8، شماره 3، مهر 1399، صفحه 531-555

10.22059/jurbangeo.2020.298713.1252

انیس داوودی؛ اسماعیل آقائی زاده؛ مریم جعفری مهرآبادی


سنجش کیفیت محیط سکونتی محلات شهری (مطالعۀ موردی: محلات خرمشهر و ضیابری شهر رشت)

دوره 5، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 105-125

10.22059/jurbangeo.2017.63212

مریم جعفری مهرآبادی؛ اصغر شکرگزار؛ شمیلا الله یاری اصلی ارده