دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-171 

پژوهشی - کاربردی

2. سنجش و ارزیابی اجرای طرح پیاده‌محوری در بافت مرکزی شهر دزفول ازنظر ساکنان و کسبه

صفحه 1-18

10.22059/jurbangeo.2017.63060

یونس غلامی؛ محسن شاطریان؛ محمدرضا بسحاق؛ معصومه جهانی


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1396، صفحه 515-720 پاییز 1396، صفحه 357-514 تابستان 1396، صفحه 173-356 بهار 1396، صفحه 1-171