نویسنده = ������������ �������� ��������
تحلیل فضایی تأثیر فرم شهر بر مصرف سوخت کلان‌شهر کرج

دوره 10، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 143-163

10.22059/jurbangeo.2022.328696.1569

کیان شاکرمی؛ محمدرحیم رهنما؛ محمداجزا شکوهی


کنش ارتباطی زمینه ساز تحقق مشارکت شهروندان در فرایند توسعۀ شهری (مطالعۀ موردی: شهر گرگان)

دوره 3، شماره 3، مهر 1394، صفحه 263-283

10.22059/jurbangeo.2015.55883

مصطفی ایستگلدی؛ محمد اجزاء شکوهی؛ محمدرحیم رهنما؛ جعفر میرکتولی