نویسنده = اصغر عابدینی
تحلیل تأثیرات همه‌گیری کرونا بر پایداری اجتماعی (نمونة موردی: محدودة بافت فرسودة ارومیه)

دوره 9، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 1149-1173

10.22059/jurbangeo.2021.322087.1503

اصغر عابدینی؛ هانیه حسنی؛ مونا جباری فرخی؛ رضا یگانه


بررسی نقش مدرنیسم در بافت قدیمی شهرها (مطالعۀ موردی: شهر ارومیه)

دوره 4، شماره 4، دی 1395، صفحه 673-690

10.22059/jurbangeo.2016.62201

اصغر عابدینی؛ رضا کریمی؛ سحر اردلان افتخاری؛ فرزانه ملازاده