نویسنده = محمدتقی حیدری
تحلیل نقش فضاهای باغشهری بر حاکمیت غذایی پایدار مطالعه موردی: باغشهرهای شهر زنجان

دوره 10، شماره 3، آبان 1401، صفحه 21-38

10.22059/jurbangeo.2022.345609.1719

محمدتقی حیدری؛ داریوش جهانی؛ یعقوب حقی؛ دلنیا علیپور؛ فاطمه تیلکوی بگه جان