نویسنده = محمدتقی حیدری
تعداد مقالات: 4
1. تبیین نقش سازمان های غیردولتی در افزایش تاب آوری اجتماعی در برابر پاندمی کرونا(مطالعه موردی: شهر تبریز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1400

10.22059/jurbangeo.2021.322716.1510

حسین طهماسبی؛ محمدتقی حیدری؛ موسی واعظی؛ زهرا رسول زاده


3. تحلیلی بر پیشران اقتصاد نفتی و تأثیرات آن بر کیفیت زیست‌پذیری جوامع محلی در شهرهای استخراجی (مطالعۀ موردی: شهر بهبهان)

دوره 8، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 737-760

10.22059/jurbangeo.2020.306628.1338

محمدتقی حیدری؛ اصغر رشیدی ابراهیم حصاری؛ بهزاد رنجبرنیا؛ مریم رحمانی