دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 1-122 
ارزیابی هویت محله‌ای در شهر جهرم

صفحه 69-84

10.22059/jurbangeo.2015.54440

محمدحسین سرایی؛ مجتبی روستا؛ امیر اشنویی