دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-122 
6. ارزیابی هویت محله‌ای در شهر جهرم

صفحه 69-84

10.22059/jurbangeo.2015.54440

محمدحسین سرایی؛ مجتبی روستا؛ امیر اشنویی


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1394، صفحه 407-558 پاییز 1394، صفحه 263-405 تابستان 1394، صفحه 123-261 بهار 1394، صفحه 1-122