دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 143-276 

پژوهشی - بنیادی

2. تبیین نقش شهرنشینی بر توسعۀ فرهنگ سیاسی در ایران

صفحه 157-176

10.22059/jurbangeo.2014.51966

احمد پوراحمد؛ حسین حاتمی‌نژاد؛ محمدتقی رهنمایی؛ محمدباقر قالیباف؛ سید علی حسینی


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1393، صفحه 435-575 پاییز 1393، صفحه 277-433 تابستان 1393، صفحه 143-276 بهار 1393، صفحه 1-142