دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، مهر 1393، صفحه 277-433 
تغییرات نظام سلسله‌مراتب شهری در استان لرستان در دورۀ زمانی 90-1355

صفحه 409-433

10.22059/jurbangeo.2014.53065

ادریس باباخان زاده؛ اقبال پاهکیده؛ محمد رئوف حیدری فر؛ شورش آهنگری