دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 277-433 
7. تغییرات نظام سلسله‌مراتب شهری در استان لرستان در دورۀ زمانی 90-1355

صفحه 409-433

10.22059/jurbangeo.2014.53065

ادریس باباخان زاده؛ اقبال پاهکیده؛ محمد رئوف حیدری فر؛ شورش آهنگری


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1393، صفحه 435-575 پاییز 1393، صفحه 277-433 تابستان 1393، صفحه 143-276 بهار 1393، صفحه 1-142