دوره و شماره: دوره 4، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 519-742 

شناسنامه علمی شماره

1. صفحات آغازین

صفحه 1-5


پژوهشی - کاربردی

2. ارزیابی تطبیقی شاخص‌های کیفیت زندگی در محلات مسکونی (مطالعۀ موردی: شهر کامیاران)

صفحه 519-548

10.22059/jurbangeo.2016.62193

احمد پوراحمد؛ رامین قربانی؛ ابراهیم فرهادی؛ عباس درودی‌نیا


9. بررسی نقش مدرنیسم در بافت قدیمی شهرها (مطالعۀ موردی: شهر ارومیه)

صفحه 673-690

10.22059/jurbangeo.2016.62201

اصغر عابدینی؛ رضا کریمی؛ سحر اردلان افتخاری؛ فرزانه ملازاده


شناسنامه علمی شماره

12. چکیده های انگلیسی

صفحه 1-44


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1395، صفحه 519-742 پاییز 1395، صفحه 299-517 تابستان 1395، صفحه 153-298 بهار 1395، صفحه 1-152