دوره و شماره: دوره 4، شماره 4، دی 1395، صفحه 519-742 

پژوهشی - کاربردی

ارزیابی تطبیقی شاخص‌های کیفیت زندگی در محلات مسکونی (مطالعۀ موردی: شهر کامیاران)

صفحه 519-548

10.22059/jurbangeo.2016.62193

احمد پوراحمد؛ رامین قربانی؛ ابراهیم فرهادی؛ عباس درودی‌نیا


بررسی نقش مدرنیسم در بافت قدیمی شهرها (مطالعۀ موردی: شهر ارومیه)

صفحه 673-690

10.22059/jurbangeo.2016.62201

اصغر عابدینی؛ رضا کریمی؛ سحر اردلان افتخاری؛ فرزانه ملازاده