دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 237-467