دوره و شماره: دوره 9، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 287-587 
صفحات آغازین

صفحه 1-5

10.22059/jurbangeo.2021.87216

ابوالفضل مشکینی؛ موسی پهلوان


پژوهشی - کاربردی

ارائۀ الگوی مداخله و نظام سیاست‌گذاری فضایی در پیاده‌راه‌های شهری

صفحه 287-311

10.22059/jurbangeo.2021.319849.1470

آناهیتا طبائیان؛ سیدعبدالهادی دانشپور؛ احمد خلیلی