دوره و شماره: دوره 9، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 287-587 

پژوهشی - کاربردی

1. ارائۀ الگوی مداخله و نظام سیاست‌گذاری فضایی در پیاده‌راه‌های شهری

صفحه 287-311

10.22059/jurbangeo.2021.319849.1470

آناهیتا طبائیان؛ سیدعبدالهادی دانشپور؛ احمد خلیلی