دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، تیر 1398، صفحه 211-429 
بررسی و تحلیل متغیرهای حق به سلامت شهری (مطالعۀ موردی: شهر بجنورد)

صفحه 285-309

10.22059/jurbangeo.2019.275558.1055

محمد احمدی؛ حسین حاتمی‌نژاد؛ احمد پوراحمد؛ کرامت‌الله زیاری؛ سعید زنگنه شهرکی