دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 211-429 
5. بررسی و تحلیل متغیرهای حق به سلامت شهری (مطالعۀ موردی: شهر بجنورد)

صفحه 285-309

10.22059/jurbangeo.2019.275558.1055

محمد احمدی؛ حسین حاتمی‌نژاد؛ احمد پوراحمد؛ کرامت‌الله زیاری؛ سعید زنگنه شهرکی


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1398، صفحه 655-877 پاییز 1398، صفحه 431-653 تابستان 1398، صفحه 211-429 بهار 1398، صفحه 1-209