دوره و شماره: دوره 6، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-213 

شناسنامه علمی شماره

1. صفحات آغازین

صفحه 1-5


پژوهشی - کاربردی

2. تحلیل عوامل کلیدی مؤثر بر برنامه‌ریزی شهر خلاق (مطالعۀ موردی: ارومیه)

صفحه 1-22

حسین نظم‌فر؛ احمد آفتاب؛ عطا غفاری گیلانده؛ میرنجف موسوی


3. عوامل مؤثر بر تولید فضا در نواحی پیراشهری (مطالعۀ موردی: شهر ارومیه)

صفحه 23-54

حسن اسماعیل‌زاده؛ شمسی صالح‌پور؛ زری قاسمیان؛ ابوذر مظاهری


پژوهشی - کاربردی

6. شناسایی مؤلفه‌های تأثیرگذار بر گسترۀ فقر شهری (مطالعۀ موردی: محلۀ آخماقیۀ تبریز)

صفحه 91-111

شهریور روستایی؛ اکبر اصغری زمانی؛ فاطمه زادولی


10. پتانسیل‌یابی مناطق توسعۀ شهری با استفاده از شبکۀ عصبی مصنوعی (مطالعۀ موردی: شهر کرمانشاه)

صفحه 175-196

میلاد باقری؛ محمدرضا جلوخانی نیارکی؛ عبدالخالق چارکانه؛ کیوان باقری


شناسنامه علمی شماره

12. چکیده های انگلیسی

صفحه 1-40